برنامه مشاوره مرکز

مراجعه کنندگان عزیز
مرکز مشاوره و سلامت دانتشگاه هنر اسلامی تبریز خدمات روان شناختی رایگان را از طریق مرکزمشاوره ارائه می نماید. شما میتوانید در هر یک از موارد ذیل با تعیین وقت قبلی به روانشناس مرکز مراجعه نمایید:
- مشکلات روان شناختی شامل : افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، خجالتی بودن و کمرویی ، هراس از صحبت در جمع و ...
- مسائل مرتبط با ازدواج ، مشکلات زناشویی ، مشکلات خانوادگی و ...
- مشکلات تحصیلی ، یادگیری و مدیریت زمان و ...
- مشکلات ارتباطی ، مشاوره قبل از ازدواج و مهارت های زندگی، و ...


 
18-16 16-14 14-13 13-9 9-8  
مشاوره و راهنمایی مشاوره و راهنمایی نماز و ناهار مشاوره و راهنمایی پذیرش شنبه
------- پزشک نماز و ناهار اجرای آزمون های روانی مشاوره و راهنمایی یک شنبه
مشاوره و راهنمایی مشاوره و راهنمایی نماز و ناهار اجرای آزمون های روانی مشاوره و راهنمایی دوشنبه
مشاوره و راهنمایی گروه درمانی نماز و ناهار مشاوره و راهنمایی امور محوله اداری سه شنبه
------- پزشک نماز و ناهار آموزش مهارت های ارتباطی و جمعی آموزش مهارت ها ی زندگی چهارشنبه
------- گروه درمانی نماز و ناهار مشاوره و راهنمایی پذیرش پنج شنبه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419961-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.